Υπηρεσία

Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού

03

Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού

Η πρόσληψη, η εκπαίδευση, η αξιολόγηση, οι αμοιβές και η παροχή ενός ασφαλούς, ηθικού και δίκαιου περιβάλλοντος για τους εργαζόμενους μιας επιχείρησης, είναι πτυχές της Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού που είναι απαραίτητες για την εύρυθμη λειτουργίας της. Η Master Hellas έχει αναπτύξει μια ενημερωμένη βάση δεδομένων προσωπικού και διαχειρίζεται μεγάλο αριθμό εργαζομένων, με πρακτικές που περιλαμβάνουν: Ανάλυση φύσης εργασίας κάθε εργαζόμενου – Επιλογή εργαζόμενων – Σχεδιασμό αναγκών εργατικού δυναμικού και προσέλκυση υποψήφιων εργαζόμενων – Διαχείριση μισθών και ημερομισθίων – Εκπαίδευση εργαζόμενων – Αξιολόγηση απόδοσης – Παροχή κινήτρων – Επικοινωνία και συμβουλευτική.