Υπηρεσία

Μερική Απασχόληση

10

Μερική Απασχόληση

Η Master Hellas έχει δημιουργήσει οργανωμένη βάση δεδομένων προσωπικού με εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες, ώστε να καλύπτει έκτακτες ανάγκες σε συγκεκριμένους κλάδους, όπως:
1) Ξενοδοχειακούς υπαλλήλους: Καμαριέρες – Housemen -Υπαλλήλους υποδοχής – Τραπεζοκόμους κτλ.
2) Εργάτες: Συσκευασίας – Διαλογής – Φορτοεκφόρτωσης εμπορευματοκιβωτίων – Χειριστές μηχανημάτων κτλ.