Υπηρεσία

Οργάνωση και Οργανόγραμμα

12

Οργάνωση και Οργανόγραμμα

Η Master Hellas έχει οργανωθεί με απλό αλλά και λειτουργικό τρόπο, ώστε τα τμήματα μεταξύ τους να έχουν συνεχή επικοινωνία, να είναι ευέλικτα,
αποτελεσματικά, και προσαρμοστικά στις ανάγκες που παρουσιάζονται.